,ישראל קם העם היהודי-בארץ
בה חי חיי, הדתית והמדינית,בה עוצבה דמותו הרוחנית
בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל,קוממיות ממלכתית
.אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי

לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע
ולא חדל מתפילה,שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו
.ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית

מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה
;חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהאחז במולדתם העתיקה
מעפילים, וחלוצים,ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים
בנו כפרים, החיו שפתם העברית,ומגינים הפריחו נשמות
, והקימו ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו,וערים
מביא ברכת הקידמה לכל תושבי,שוחר שלום ומגן על עצמו
.הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית

נתכנס הקונגרס הציוני(1897) ז"בשנת תרנ
לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הרצל
.והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו

זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור
, ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים1917 בנובמבר'מיום ב
לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם-אשר נתן במיוחד תוקף בין
ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את-היהודי לבין ארץ
.ביתו הלאומי

השואה שנתחוללה על עם ישראל
, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה,בזמן האחרון
הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח לפתרון בעיית העם היהודי
מחוסר המולדת והעצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית
אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי,ישראל-בארץ
זכויות בתוך משפחת-ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות
.העמים

שארית הפלטה
שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות
, מניעה וסכנה, על אף כל קושי,ישראל-לא חדלו להעפיל לארץ
ישרים- חירות ועמל,ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד
.במולדת עמם

במלחמת העולם השנייה
חלקו למאבק האומות-תרם היישוב העברי בארץ את מלוא
ובדם חייליו,השוחרות חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי
ובמאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות להימנות עם העמים
.מייסדי ברית האומות המאוחדות

1947 בנובמבר29-ב
קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה
ישראל- העצרת תבעה מאת תושבי ארץ;ישראל-יהודית בארץ
.לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם לביצוע ההחלטה
הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את
.מדינתו אינה ניתנת להפקעה

זוהי זכותו הטבעית
של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו
.במדינתו הריבונית

לפיכך נתכנסנו
נציגי היישוב העברי והתנועה,אנו חברי מועצת העם
ובתוקף,ישראל- ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ,הציונית
זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות
-המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ
. היא מדינת ישראל,ישראל

אנו קובעים
אייר' אור ליום שבת ו, הלילה,שהחל מרגע סיום המנדט
ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים1948 במאי15 ח"תש
ידי האסיפה המכוננת-של המדינה בהתאם לחוקה שתיקבע על
תפעל מועצת העם1948 - באוקטובר1-הנבחרת לא יאוחר מ
מנהלת העם יהווה, ומוסד הביצוע שלה,כמועצת מדינה זמנית
אשר תיקרא בשם,את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית
.ישראל

מדינת ישראל תהא פתוחה
תשקוד על פיתוח הארץ;לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות
הצדק, תהא מושתת על יסודות החירות,לטובת כל תושביה
תקיים שויון זכויות;והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל
; גזע ומין,חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת
תשמור על, חינוך ותרבות, לשון, מצפון,תבטיח חופש דת
ותהיה נאמנה לעקרונותיה,המקומות הקדושים של כל הדתות
.של מגילת האומות המאוחדות

מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה
עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת
ותפעל להקמת האחדות הכלכלית1947 בנובמבר29 העצרת מיום
.ישראל בשלמותה-של ארץ

אנו קוראים
לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבניין מדינתו ולקבל
.את מדינת ישראל לתוך משפחת העמים

אנו קוראים
לבני- הדמים הנערכת עלינו זה חדשים- גם בתוך התקפת-
העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על השלום וליטול
חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד
. הזמניים והקבועים,נציגות מתאימה בכל מוסדותיה

אנו מושיטים יד שלום
וקוראים להם,ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן
.לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו
מדינת ישראל מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף לקידמת המזרח
.התיכון כולו

אנו קוראים אל העם היהודי
בכל התפוצות להתלכד סביב היישוב בעלייה ובבניין ולעמוד
לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת
.ישראל

מתוך בטחון בצור ישראל
במושב,הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו
, בעיר תל אביב,מועצת המדינה הזמנית על אדמת המולדת
.1948 במאי14 ,ח" אייר תש' ה, ערב שבת,יום הזה
או סומן בצבע אדום/ הטקסט הנוגע לנושא הלימוד הודגש ו:הערה

 
אל תוכן הענינים זכויות יוצרים קרא את ההמשך